305/21 Soi Pichai, Pichai Rd., Thanon Nakhorn Chai-sri, Dusit, Bangkok 10300
image-00
image-01
image-02
image-03
image-04
image-05

Reservation

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา-สุพรรณบุรี 2 วัน 1 คืน

วันที่ : 24/12/2016 - 25/12/2016

ราคาผู้ใหญ่ : 5900 THB

ราคาเด็ก : 5500 THB

Available : -

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา-สุพรรณบุรี 2 วัน 1 คืน

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญเสริมดวงชะตาไปกับทริปไหว้พระ 9 วัด ที่พิเศษสุดๆ กับการทำบุญอย่างมีความสุขสนุกสบาย อาหารในภัตตาคารเลิศรสทุกมื่อ พักโรงแรมหรู และอำนวยความสะดวกโดยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมดูแลทุกท่านอย่างเต็มที่

เสริมสิริมงคล 9 บุญ ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ, วัดมเหยงคณ์, วัดธรรมนิยม
วัดธรรมิกราช, วัดตูม, วัดเขานางบวช, วัดลาดสิงห์, ศาลหลักเมือง และ วัดป่าเลไลย์ 

พร้อมทั้งช้อปปิ้งสินค้าพื้นบ้านและของกินแสนอร่อย ณ ตลาดน้ำอโยธยา และ ตลาดสามชุก

 

 

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
06.30 น. - พบกัน ณ จุดนัดพบ
07.30 น. - ออกเดินทางสู่ จังหวัดอยุธยา โดยรถตู้ (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง)
09.30 น. - เดินทางถึง จังหวัดอยุธยา
               สักการะ วัดใหญ่ชัยมงคล
               สักการะ วัดพนัญเชิง
               ช้อปปิ้งตลาดน้ำอโยธยา
12.30 น. - รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยในตลาดน้ำ
               สักการะ วิหารพระมงคลบพิตร
               สักการะ วัดหน้าพระเมรุ
               สักการะ วัดพุทไธศวรรย์
16.30 น. - ออกเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรี
18.00 น. - รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
               นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เดิมบางวิลล่า รีสอร์ท

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559
08.00 น. - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. - นำท่านสู่ วัดนางบวช (พระอาจารย์ธรรมโชติ)
11.00 น. - ช้อปปิ้งตลาดสามชุก
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.30 น. - สักการะ วัดแค
               สักการะ วัดพระนอน
               สักการะ วัดป่าเลไลย์
16.30 น. - แวะซื้อของฝากร้านเอกชัย
18.30 น. - เดินทางถึงกรุงเทพฯ

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 

               

 

บริการที่จัดให้
1. ที่พักตามที่ระบุในรายการ
2. รถตู้ปรับอากาศชั้นเยี่ยม บริการตลอดการเดินทาง
3. อาหารตามที่ระบุในรายการ
4. ทิปคนขับรถ
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
6. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
7. เจ้าหน้าที่ 1 ท่าน ต่อ 1 รถตู้
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 

Contact us